INTERFLORAS HÅLLBARHETSARBETE

 

VI GÖR VÄRLDEN GRÖNARE


Vår produkt är sprungen ur naturen. En hållbar framtid är en förutsättning för dess existens. För det krävs gemensamma ansträngningar. Interflora ska inte bara vara en del av denna rörelse. Vi ska leda utvecklingen inom vår bransch samtidigt som vi både inspirerar och lär av kunder, leverantörer och partners.

Våra produkter ska göra mindre anspråk på naturens resurser. Därför är lång livslängd viktig för oss. Likaså att kunna återvinna produkterna med minimal påverkan på miljön. Blommor och gröna växter är ju inte bara vackra, de står för glädje och omtanke. De hjälper oss att leva hälsosammare genom att rena luften och ger nektar åt bin som säkrar pollinering och skörd.

Genom att inspirera och dela med oss av vår kunskap hjälper vi kunden att göra rätt val! Det är så vi bidrar till en mer hållbar affär och framtid. Det är så vi gör världen grönare. Tillsammans.

 

TRE FRÅGOR TILL CECILIA THIMERDAL
Inköps- och hållbarhetschef, Interflora AB


Vad har Interflora tagit för kliv inom hållbarhet sedan du började som hållbarhetschef hösten 2019?
Vi arbetar brett med flera parallella hållbarhetsprojekt. Vi har tagit fram och implementerat en uppförandekod med våra leverantörer och samarbetspartners, och arbetet med att medvetandegöra våra leverantörer på arbetet vi har framför oss inom odling och transport. Vi har även påbörjat arbetet med att identifiera de olika växternas påverkan på miljön samt att reducera användandet av plast.

Vad är högsta prioritet inom hållbarhetsarbetet just nu?
Att minska vårt CO2- avtryck på kort och lång sikt. En annan viktig del är en nära dialog med våra butiker kring hur hållbarhetsarbetet ser ut i butiksdriften och det floristiska hantverket.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Interfloras hållbarhetsarbete?
En utmaning är det stora antalet små aktörer vi arbetar med, men där finns även en hel del eldsjälar. En stor möjlighet är att vi är en del av en global organisation där hållbarhetsarbetet prioriteras högt och vi har därmed goda utsikter att påverka blomsterbranschen, inte bara här i Sverige utan även i ett internationellt perspektiv.  

 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OCH AKTUELLA INITIATIV


Vi har valt ut fyra fokusområden ur FN:s Globala mål som vi främst inriktar vårt arbete mot:
• Bekämpa klimatförändringarna
• Ekologisk mångfald
• Minskad ojämlikhet
• Hållbar konsumtion

Interfloras hållbarhetsinitiativ 2021-2022:
• Kartlägga vilka kemikalier och vilka halter av kemikalier som finns i de snittblommor vi köper in. Målet är att minska kemikalieanvändningen i odlingen och att odlarna endast använder de kemikalier och i de mängder som är nödvändiga för att den kommersiella odlingen ska fungera. Detta görs genom ett internationellt samarbete.
• Förändra sortimentet med fokus på längre livslängd och lägre miljöpåverkan.
• Fasa ut engångsplast.
• Övergå till återvunnet eller FSC-märk emballage.
• Utbilda Interflorabutiker inom hållbarhet under 2021.

 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNER


Interflora AB:s uppförandekod omfattar såväl samtliga leverantörer och samarbetspartner som våra anställda och beskriver våra affärsprinciper och de krav på etiska, miljömässiga och sociala standarder som vi ställer i våra affärsrelationer. Genom uppförandekoden ställer vi krav på att våra leverantörer och samarbetspartner ska bedriva sina verksamheter på ett sätt som är förenligt med FN:s Globala mål för hållbar utveckling, ILO:s kärnkonventioner, gällande lagstiftning i respektive land, samt ett urval av internationella standarder för blomsterbranschen.

Läs uppförandekoden här

 

INTERNATIONELLT HÅLLBARHETSSAMARBETE


Interflora Sverige är en del av Fleurop Interflora Global Flower Services (GFS), Interfloras globala organisation inom vilken vi samarbetar med övriga Interflora-länder, bland annat gällande hållbarhetsfrågor.
Vi är säkra på att vi tillsammans kan inspirera och påverka varandra och därigenom skapa ännu större genomslagskraft för våra hållbarhetsinitiativ.
Inom GFS finns en gemensam strategi för 2020-2025.

Läs den internationella hållbarhetsplanen här